مرد بی‌خاصیت

شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را ***** زانکه در کم‌خردی از همه عالم بیش‌ام

اسفند 93
17 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
17 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
25 پست
دی 90
4 پست
شعر
15 پست
مرگ
40 پست
شخصی
52 پست
سینما
104 پست
سوریه
4 پست
فلسفه
13 پست
دانش
6 پست
ادبیات
76 پست
وودی_آلن
1 پست
سیاست
31 پست
نقد_فیلم
11 پست
سقراط
4 پست
فحاشی
4 پست
روشنفکری
3 پست
سعدی
3 پست
مولانا
3 پست
اسکار
5 پست
خیام
2 پست
حافظ
6 پست
پل_آستر
2 پست
تصادف
3 پست