جنون کتاب

بیکار بودم حجره آشیخ حسن رفتم. کتاب لغت آنالوژیک را که دیشب گفت‌وگو کرده بود آورد دیدم. خیلی خوب کتابی است، منزل آوردم که درست ببینم. به نظرم نتوانم از این کتاب بگذرم. کتاب خریدن مرا خانه‌خراب کرد، نمی‌گذارد در امور مالیه خودم ترتیبی بدهم، جلوگیری خودم را هم ندارم

 

یادداشت‌های خصوصی محمدعلی فروغی از روزگار 26 سالگی، به کوشش ایرج افشار، فصل‌نامه پیام بهارستان، دوره دوم، سال یک، شماره یک، پاییز و زمستان 1387 – برگرفته از روزنامه شرق

/ 1 نظر / 13 بازدید
کامران

کتاب خریدن مرا خانه‌خراب کرد، نمی‌گذارد در امور مالیه خودم ترتیبی بدهم، جلوگیری خودم را هم ندارم.....